Listening exercise

ככל שהילד מתפתח, ניבנה האופי שלו – ואז הוא דורש אהבה ללא תנאי מהוריו בצורה אחרת, בוגרת יותר, ואז צריך להקשיב לו ולהבין מה ואיך הוא רוצה באמת.

כשהילד רואה שהוא לא מקבל את האהבה הזו – הוא מתחיל לדרוש אותה!

הוא ממיר אותה לאהבה עם תנאי.

אפעיל את האחרים ואגרום להם לתת לי אהבה. התינוק מתחיל לבדוק איך הוא מפעיל את הזולת כדי לקבל אהבה. לחייך, לבכות, לצרוח, כך גם התינוק מתפתח.

הצורך באהבה ללא תנאי קיים מסיבית ב-3 השנים הראשונות לחיי התינוק.

אחר כך הוא כבר יכול להתבטא. ככל שמקבלים אהבה ויחס עד גיל 3, ניטעת ההרגשה של אני אהוב, רצוי, מובן – ההשרדות שלי מובטחת.

זהו החוסן הנפשי – בסיס איתן.

מדוע אנשים נהנים ללכת למגידי עתידות וקוראים למיניהם? הם נותנים אהבה ללא תנאי. כלומר, הם אומרים לך דברים נכונים על עצמך מבלי שתאמר דבר. הם מבינים אותך מבלי שתדבר – זוהי אהבה ללא תנאי.

תרגיל הקשבה (תקשורת מקרבת)

התקשורת בין אנשים ברמה הפשוטה היא העברת אינפורמציה, בה משתדלים להיות יעילים ומעניינים. לכן אין מקום לבטא את מה שאני מרגיש.

יש מלחמה כזו בין המשיחים מי ימלא את החלל ויבטא את עצמו.

לכן יש הרבה שיחות חירשים. כל אחד מדבר רק על עצמו והם כאילו משוחחים זה עם זה.

שיחות של הקשבה הן נדירות. “דבר על עצמך, אני לא מפריע, אני מקשיב”. להסתכל בעיניים ולתת לו לדבר.

אפשר לשאול שאלות מנחות כדי שיבטא רגש, אך לא מוסיפים מילים אם לא מוכרחים.

עשו את התרגיל. זהו שיעור חשוב.